“Олон Улсын Нийтийн эрх зүйн” хичээлийн улирлын шалгалтын асуулт

2011-04-26 19:33

“Олон Улсын Нийтийн эрх зүйн” хичээлийн улирлын шалгалтын асуулт

 

1.    Олон Улсын Ниитийн эрх зүйн ойлголт, зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга
2.    Олон Улсын хэм хэмжээг хэрэглэх нөхцөл арга зам
3.    Олон Улсын болон Үндэсний эрх зүйн уялдаа холбоо
4.    Олон улсын нийтийн ба иргэний эрх зүй
5.    Бүс нутгийн ба бүс нутгийн бус хэм хэмжээ
6.    Диспозитив ба императив хэм хэмжээ
7.    3арчим ба хэм хэмжээний хоорондын харилцан холбоо
8.    Олон Улсын эрх зүйн систем
9.    Олон Улсын эрх зүй ба гадаад бодлого
10.    Олон Улсын эрх зүй ба дипломат ажиллагаа
11.    Олон Улсын эрх зуйн үүсэл хөгжил
12.    Орчин үеийн олон улсын эрх зүйн хөгжил
13.    Олон Улсын эрх зүйн харилцаа
14.    Эх сурвалжийн тухай ойлголт
15.    Олон улсын гэрээ
16.    Олон улсын заншил
17.    Шүүхийн шийдвэр эх сурвалж болох нь
18.    Олон Улсын байгууллагын тогтоол эх сурвалж болох нь
19.    Улс гүрний хууль тогтоомж ба шүүхийн шийдвэр эх сурвалж болох нь
20.    Олон Улсын эрх зүйн номлол
21.    Олон Улсын найрсаг ёс ба зан суртахуун
22.    Улс гүрний бүрэн эрхийн зарчим
23.    Тэгш эрхийн зарчим
24.    Улс гүрний нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн байх, хил халдашгүй дархан байх зарчим
25.    Олон Улсын маргааныг эв зүйгээр шийдвэрлэх зарчим
26.    Хүч үл хэрэглэх хүчээр үл заналхийлэх зарчим
27.    Улс гүрэн болон үндэстнүүд өөртөө засан тогтнох эрхийн зарчим
28.    Хүний эрхийг нийтээр хүндэтгэх зарчим
29.    Олон улсын үүргээ шударгаар биелүүлэх зарчим
30.    Олон Улсын эрх зүйн субъектийн ойлголт
31.    Улс, олон улсын эрх зүйн субъект болох нь
32.    Үндэстэн ард түмний эрх
33.    Олон улсын байгууллагын эрх зүйн субъектийн байдал
34.    Хувь хүн олон улсын эрх зүйн субъект болох нь
35.    Хүлээн зөвшөөрөх тухай ойлголт
36.    Хүлээн зөвшөөрөх объект
37.    Хүлээн зөвшөөрөх хэлбэрүүд
38.    Хүлээн зөвшөөрөх арга зам
39.    Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал
40.    Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай конвенц
41.    Монгол улс дахь хүний эрхийн байдал
42.    Хүчий эрхийн механизм
43.    Олон улсын гэрээний объект ба ангилал              
44.    Опон улсын гэрээний хэлбэр бүтэц
45.    Олон улсын гэрээг байгуулах журам, үе щат
46.    Гэрээ байгуулах бүрэн эрх
47.    Гэрээний эх бичвэрийг тохиролцох
48.    Гэрээг даган биелүүлэх, зөвшөөрлөө илэрхийлэх арга
49.    Гэрээг бүртгэх ба нийтлэх
50.    Олон улсын гэрээ хүчингүй болох үндэслэл
51.    Гэрээ үйлчлэх хугацаа орон зай
52.    Олон улсын гэрээ, хүчинтэй болох гэрээний биелэлтийг хангах
53.    Олон улсын гэрээг тайлбарлах
54.    Гэрээнд засвар өөрчлөлт оруулах
55.    Гэрээний төгсгөл
56.    Гэрээний үйлчлэлийг түдгэлзүүлэх
57.    Гадаад харилцаа эрхлэх байгууллагууд
58.    Дипломат төлөөлөгчийн газар түүний ажилтны эрх дарх
59.    Дипломат төлвөлөгчийн үйл ажиллагааны эхлэл ба төгсгөл
60.    Дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн
61.    Консулын харилцаа консулын байгууллага
62.    Дипломат халдашгүй байдал, эрх ямба
63.    Консулын байгууллагын тэргүүн
64.    Консулын халдашгүй байдал эрх ямба
65.    Олон улсын байгууллагын дэргэд дэх улс гүрний байнгын төлөөлөгчийн газар
66.    Дипломат проткол
67.    Тусгай төлөөлөгч                                                 
68.    НҮБ-ын зорилго зарчим
69.    Ерөнхий ассамблей
70.    Аюулгүйн зөвлөл                                                                                         
71.    НҮБ-ын нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагаа
72.    Улс гүрний эрх зүйн зөвлөл
73.    Улс гүрний нутаг дэвсгэр түүний бүрэлдэхүүн хэсэг
74.    Улс гүрний нутаг дэвсгэр өөрчлөгдөх
75.    Улс гүрний хил
76.    Улсын хил тогтоох аргууд, делимитац, демеркац
77.    Олон улсын гол мөрөн
78.    Цэрэг зэвсэггүй ба төвийг сахисан нутаг дэвсгэр
79.    3эвсэгт мөргөлдөөний үеийн эрхзүйн зохицуулалт
80.    Дайны төрөл
81.    Дайн үүсэхийн эрхзүйн үр дагавар
82.    3эвсэгт мөргөлдөөний үед хүний эрхийг хамгаалах
83.    Дайны ажиллагааг явуулах хориотой арга хэрэгсэл
84.    Дайны үед төвийг сахих
85.    Дайны ажиллагаа зогсох
86.    Дайн бүхий байдал дуусах
87.    Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн тухай ойлголт
88.    Иргэний харъяалалыг олж авах аргууд
89.    Иргэний харъяалалаа алдах
90.    Дүрвэгсэдийн эрх зүйн байдал
91.    Олон улсын маргаан түүнийг эв зүйгээр шийдвэрлэх нь
92.    ОУ-ын хэлэлцээ, түүнд тавигдах шаардлага
93.    НҮБ-ын олон улсын шүүх
94.    Далайн олон улсын эрх зүйн байдал
95.    Опон улсын эрх зүйн зөрчилүүд
96.    Олон улсын эрх зүйн хариуцлага
97.    Олон улсын гэмт хэргийн төлөө улс болон хувь хүний хүлээх хариуцлага
98.    Олон улсын аюулгүй байдлын эрх зүй
99.    Бүс нутгийн аюулгүй байдлын механизм
100.    Эвсэлд үл нэгдэх бодлого ба олон улсын аюулгүй байдал
101.    Цөмийн дайныг сэргийлэх, улс гүрний итгэлцлийг бэхжүүлэх асуудал
102.    Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
103.    Олон улсын хэлэлцээр дүүнд тавигдах шаардлага
104.    Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал
105.    Далайд гарцгүй орны эрх зүйн байдал
106.    Агаарын олон улсын эрх зүй
107.    Хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах олон улсын хамтын ажиллагаа
108.    Олон улсын байгууллагын эрх зүйн байдал
109.    Цөмийн зэвсэггүй бүс нутаг
110.    Сансрын олон улсын эрх зүй
111.    Олон улсын эдийн засгийн харилцаа түүний эрх зүйн зохицуулалт
112.    Гэмт явдалтай тэмцэх олон улсын хамтын ажиллагаа
113.    Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх
114.    Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх
115.    Интерпол
116.    Шинжлэх ухаан технологийн олон улсын хамтын ажиллагаа
117.    Олон улсын хурал
118.    Өргөмжит консул
119.    Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал ба цөмийн зэвсэггүй статус
120.    Олон Улсын аюулгүй байдал ба НҮБ-ынн аюулгүйн зөвлөл

Ашиглах материал
1.    М. Дүгэрсүрэн, О. Хосбэяр "Олон улсын эрх зүй" УБ. 1999.
2.    Б.Нармандах Н.Гантулга .Олон улсын нийтийн эрхзүй .УБ . 2003
3.    И.И.Лукашук Международное право .(общ.часгь) М.2000
4.    П.Н.Бирюков Международное прпво-.Т.1998
5.    К.А.Бекяшев Международное лублично право .М.1998
6.    Ю.М.Колосов Э.С.Кривчикова   Мождународное право.М.2000
7.    Gerhard won Glahn Public international law. NY. 1987
8.    Malcolm N.Shaw. International law Cambridge 2005
9.    International Humanitarian law. ICRC 1999
10.    Ж.Амарсанаа Англи -орос-герман-монгол олон улсын эрх зүйн толь .УБ.,2004 он.
11.    Т.Мэндсайхан, В.Оюумаа Олон улсын эрх зүй /гарын авлага / .УБ., 2003 он
Олон Улсын гэрээ конвенциуд
1.    Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглап
2.    Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын факт
3.    Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын фактийн нэмэлт нэгдүгээр протокол
4.    Эдийн засаг нийгэм соёлын тухай олон улсын факт
5.    Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай конвенц
6.    Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц
7.    Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн нэмэлт протокол
8.    Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцийн 20-р зүйлийн нэг дэх хэсэгт оруулах нэмэлт өөрчлөлт
9.    Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц                  .
10.    Хүүхдийг зэвсэгг мөргөлдөөнд оролцуулахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол
11.    Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд суртадчилахын эсрэг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол
12.    Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн 43-р зүйлийн 2дахь хэсэгт оруулах нэмэлт еөрчлөлт
13.    Хүүхдийг хамгаалах болон улс хооронд үрчлэх асуудлаар хамтран ажиллах конвенц
14.    Сайн дурын үндсэн дээр гэрлэх, гэрлэх насны доод хязгаар болон гэрлэлтийг бүртгэх конвенц
15.    Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжилж харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц
16.    Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тийм гэмт хэрэг үйлдэгчидийг шийтгэх тухай конвекц
17.    Дайны гэмт хэрэг болон хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэгт хөөн хэлэлцэх хугацаа үл хэрэглэх тухай конвенц
18.    Арьс үндэсээр алагчилах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенц
19.    Слортейд апартейд бодлого явуулахын эсрэг олон улсын конвенц
20.    Апартейд гэмт хэргийг таслан зогсоох ийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай олон улсын конвенц
21.    Болоасролыã талаар алагчилагтай тэмцэх тухай конвенц


 

Ангилал : Шалгалтын асуулт | Нийтэлсэн : A.Khandmaa | Уншсан (1191) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

 1. Nomin 302 :
  2011-12-19 22:39

  asuulta awchlaa bayarla bagshaa

 2. munkhtsetseg202 :
  2011-09-16 16:28

  ger buliin erhzui gdeg ni;ger buliin gishuudiin erh uurgiig huulid zaasnii daguu unen zow zohitsuulah zorilgotoi.toroos togtooson.zaawal biyelegdeh shinjtei.toriin albadlagaar hamgaalagdsn erhzuin hem hemjeenii niilber tsogts yum.

 3. Delgersaikhan202 buleg :
  2011-09-15 12:10

  Гэр бүлийн эрх зүй гэдэг нь гэрлэлтийн үр дүнд бий болсон эд хөрөнгийн бус амины болон эд хөрөнгийн эрх үүргээр холбогдсон нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн хэм хэмжээний нийлбэр цогц юм.

 4. adiyasuren narantungalag 231 :
  2011-05-10 09:20

  asuulta avlaa

 5. khulan231 :
  2011-05-10 09:19

  bagshaa asuultaa avchlaaaaa

 6. amgalan231 :
  2011-05-10 09:18

  asuulta avlaa

 7. anu 231 :
  2011-05-05 19:38

  asuultaa avtsan shuu bagshaa

 8. îòãîíçàÿà232 :
  2011-05-04 14:17

  ÄÀÀËÃÀÂÐÀÀ ÀÂ×ËÀÀ ÁÀÃØÀÀ

Сэтгэгдэлийн тоо : 8

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл